Huisreglement

Beste leden en sympathisanten,

Onze VZW Fitbox heeft het doel om een workout aan te bieden waarbij cardio en kracht gecombineerd met boks-technieken. Wij zijn echter geen gevechtsport waarbij het doel is om uw tegenstander te overtreffen. Conditie, plezier en groepssfeer staan centraal.

Dit intern reglement is tot stand gekomen om alle leden op de hoogte te brengen van het doel, de rechten en plichten van iedereen.

Dit intern reglement, in zijn huidige vorm, is goedgekeurd door de raad van bestuur van Fitbox en dient derhalve gerespecteerd te worden door al haar leden.

Een kopij ervan zal u steeds kunnen raadplegen bij de leden van bestuur, en dit op eenvoudig verzoek.

Elk lid wordt op de hoogte gebracht van het intern reglement en gaat akkoord met de richtlijnen.

Bij aanvang van een lid ontvangt het nieuwe lid een kopij en tekent deze voor ontvangst.

 

Inhoudsopgave

 1. Algemene bepalingen – situering VZW
 2. Aansprakelijkheid VZW
 3. Lidgelden / Verzekering
 4. Blessures / schadegevallen
 5. Trainingstijden
 6. FitBox etiquette
 7. Persoonlijke hygiëne
 8. Gebruik sportinfrastructuur
 9. Gebruik FitBox materiaal
 10. Deelverantwoordelijkheden
 11. Persoonlijke gegevens
 12. Toepassing in het burgerlijk leven

 

1. Algemene bepalingen – situering VZW

FitBox betreft een vereniging zonder winstopmerk ( VZW) met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Veldstraat 245.

FitBox is geregistreerd in de Kruispuntbank voor ondernemingen (KBO)? Met ondernemingsnummer 0769.344.513.  Opgericht op 20-05-2021

De werking van FitBox VZW is bepaald in haar statuten waarin de volgende titels in weerhouden zijn:

 • titel I : naam - zetel - doel – duur
 • titel II : leden
 • titel III : raad van bestuur
 • titel IV : algemene vergadering
 • titel V : inzagerecht van de leden
 • titel VI : begroting - rekeningen
 • titel VII : ontbinding – vereffening

 

2. Aansprakelijkheid FitBox VZW

In geen enkel geval kan FitBox VZW aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of voor persoonlijke of materiële schade van gelijk welke aard, veroorzaakt door één of meerdere van haar leden. Ieder lid gaat ermee ook akkoord dat eventuele foto’s en video's, welke gemaakt zijn tijdens de fitbox activiteiten, gebruikt mogen worden op social media ed, ter bevordering van de fitbox.

 

3. Lidgelden / verzekering

Iedereen die zich wenst aan te sluiten bij FitBox VZW dient lidgeld te betalen. Het bedrag is afhankelijk is van de afdeling waarin men traint en er bestaan verschillende betalingsmodaliteiten. De juiste bedragen kunnen bekomen worden via het bestuur van FitBox VZW.

Verder dient elk lid zijn/haar verzekeringspremie te betalen. Deze premie moet betaald worden bij aansluiting van  elk nieuw lid en moet daarna jaarlijks voldaan worden. De juiste bedragen kunnen bekomen worden via het bestuur van FitBox VZW.

Elke betaling verzekeringspremie wordt geregistreerd in een overzichtstabel van FitBox VZW.

Bij achterstallige betalingen van de verzekeringspremie kan FitBox VZW elk lid onmiddellijk de toegang tot de trainingszaal weigeren tot de achterstallige betalingen vereffend worden.

Eventuele verhogingen van lidgelden of verzekeringspremie zullen steeds tijdig ter kennis gebracht worden aan elk lid.

FitBox VZW verbindt er zich toe alle gelden op de voorziene wijze aan te wenden.

 

4. Blessures / schadegevallen

Elke blessure of schadegeval dient onverwijld gemeld te worden aan het bestuur van FitBox VZW.

Indien nodig zal elk lid hiervoor een ongevallenformulier ontvangen dat, naar behoren ingevuld en binnen de 48 uur, verzonden moet worden naar het op het ongevallenformulier vermelde adres.

Geen enkel lid kan aanspraak maken op een vergoeding, van welke aard ook, als er niet voldaan wordt aan de administratieve formaliteiten die door de verzekeringsmaatschappij opgelegd worden.

 

5. Trainingstijden

De trainingstijden en locaties zijn bepaald door FitBox VZW en worden vooraf gecommuniceerd.

Alle informatie kan bekomen worden via het bestuur van FitBox VZW.

Elk lid dient de trainingstijden te respecteren.

 

6. FitBox Etiquette

Elk lid dient zich te houden aan een beleefdheidsetiquette die als normaal word aanschouwd.

Zowel binnen als buiten de trainingszaal dient elk lid zich met respect te gedragen.

 

7. Persoonlijke hygiëne

Elk lid zal er zorg voor dragen dat hij/zij steeds een propere sportkledij draagt bij aanvang van elke training.

Elk lid verzorgt zijn/haar lichaam, start elke training fris en hygiënisch, met kortgeknipte nagels aan handen en voeten.

Er mogen geen sierraden gedragen worden tijdens de trainingen teneinde geen kwetsuren te veroorzaken aan zichzelf of anderen.

 

8. Gebruik sportinfrastructuur

Elk lid maakt niet langer gebruik dan nodig van de kleedkamer om zich om te kleden en/of te douchen.

De kleedkamers worden ordelijk achtergelaten, afval wordt in de daarvoor bestemde afvalbak gedeponeerd.

Er wordt geen onnodig bezoek gebracht aan andere kleedkamers.

Waardevolle zaken worden niet achtergelaten in de kleedkamers maar opgeborgen in de daartoe bestemde lockers of opgeborgen in de sportzak dewelke in de trainingszaal gezet wordt.

 

9. Gebruik materiaal FitBox

Het materiaal van FitBox dat ter beschikking gesteld wordt door de aanwezige lesgever aan elk lid dient met zorg gebruikt te worden.

Elk defect aan het materiaal wordt onmiddellijk gemeld aan de verantwoordelijke lesgever.

 

10. Deelverantwoordelijkheden

In de statuten van FitBox VZW zijn er verschillende afdelingen opgesomd, welke de VZW mag uitvoeren, zijnde FitBox Workout by Vicky Heylen, alle vechtsporten in de ruimste zin van het woor, personal coaching, voedingsbegeleiding en meer. Momenteel bied FitBox VZW enkel een workout aan, aan haar leden. Mocht dit in de toekomst veranderen dan heeft elke aparte afdeling   een verantwoordelijke die instaat voor de trainingen en goede werking van zijn/haar afdeling en als eerste aanspreekpunt fungeert voor zowel de leden als de sympathisanten van FitBox VZW.

De eindverantwoordelijkheid voor FitBox VZW komt evenwel aan de clubhouder en/of het bestuur van de vereniging toe.

 

11. Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die elk lid aan FitBox VZW doorgeeft moeten correct zijn. Eventuele adres -of beroepswijzigingen tijdens de looptijd van het lidmaatschap moeten steeds gemeld worden zodat de vereniging steeds beschikt over correcte gegevens.

Elk lid aanvaardt dat de vereniging de persoonlijke gegevens zoals naam, adres, geboortedatum, beroep doorgeeft aan de verzekeringsmaatschappij en aan andere overheidsinstanties indien hiertoe een wettige reden bestaat.

Elk lid geeft FitBox VZW de toestemming zijn/haar contactgegevens te gebruiken voor de verspreiding van interne informatie binnen de vereniging (e-mail, briefwisseling, enzovoort).

FitBox VZW verbindt zich ertoe om de persoonlijke levenssfeer van zijn leden optimaal te beschermen.

 

12. Toepassing in het burgerlijk leven

De FitBox workout is in geen enkele zin van het woord een gevechtskunst maar toch maken we in de training gebruik van gevechtstechnieken om ons conditioneel te verbeteren.

Het spreekt voor zich dat elk lid zich verbindt om de aangeleerde technieken niet toe te passen in het burgerlijk leven. De verantwoordelijkheid om dit na te leven ligt volledig bij elk lid.